Archief van ‘Hemelvaart 2011’ categorie

Hemelvaart

2 juni 2011

‘En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.’

(De Handelingen der Apostelen 1: 9-11)

Als we spreken over de wederkomst van Christus klinkt het alsof er sprake is van een terugkeer van weggeweest. Maar Hij komt niet terug, want Hij is nooit weggeweest. Wat er vanuit ons menszijn niet lijkt te zijn, is er wel, alleen niet zichtbaar voor onze ‘aardse’ ogen. Het is slechts een beperking van ons ‘zien’. Hij is er altijd geweest, maar vanuit een dimensie die wij met onze ‘aardse’ ogen niet kunnen zien.

Heel lang heeft men een ‘stoffelijke’ wederkomst van Christus verwacht. De christelijke traditie zag het als een concrete realiteit en ging ervan uit dat Hij als mens zou terugkomen. Hij ging op de wolken en zou terugkeren op de wolken, om de hemel op aarde te brengen. Het is een beeld waar heden ten dage veel mensen niets mee kunnen en wat voor menigeen ongeloofwaardig is geworden.

Maar als je de Bijbel geestelijk leert lezen en verstaan, openbaart zich het geheim van de teksten en ontdek je dat de Hemelvaart en de Wederkomst zuiver symbolisch is bedoeld.

Hij ging op de wolken en zou terugkeren op de wolken. De esoterische traditie vertelt ons dat de wolk het symbool is van onbewustheid en de beperktheid van ons waarnemingsvermogen.

In deze tijd van bewustwording en verinnerlijking worden steeds meer mensen zich bewust dat het een geestelijke wederkomst zal zijn. Een energetisch gebeuren dat zich zal voltrekken op het onstoffelijke vlak. De ware betekenis van de wederkomst is de geboorte van Christus in ons. We moeten Christus niet langer buiten onszelf zoeken, maar in onszelf vinden.

Wij leven in een tijd van grote transformatie, waarin we uitgenodigd worden om ons naar binnen te keren, om de geestelijke potentie in onszelf te ontdekken. De innerlijke Christus, onze oorspronkelijke natuur, is in ieder van ons aanwezig. Steeds meer mensen ervaren een levende verbinding met de geestelijke wereld, waardoor men helderder gaat zien wat zich op de fijnstoffelijke niveaus afspeelt.

Christus staat voor bewustzijn. Door dat bewustzijn te ontwikkelen zal de wolk van onbewustheid en onwetendheid optrekken en de sluier die over onze zintuigen ligt zal oplossen. Dan zullen wij Hem in de onzichtbare dimensie van de geest kunnen ‘zien’, als een voelbare aanwezige kracht in ons hart. Wij zullen innerlijk weten dat de wederkomst van Christus in onszelf plaatsvindt. Hier en nu.

De hemel op aarde is onze geestelijke wedergeboorte.

De ogen van ons hart worden geopend.

 We zien onszelf in de spiegel van de ziel.

We komen tot ons God-zijn.


Op Weg naar je Ware Natuur gaat verder via Het Pad van de Pelgrimswww.hetpadvandepelgrims.nl